مرحله 1: ثبت اطلاعات اولیه دانش‌آموز
دوره تحصیلی:
لطفا دوره تحصیلی دانش‌آموز را انتخاب کنید.
لطفا نام دانش‌آموز را وارد کنید.
لطفا نام خانوادگی دانش‌آموز را وارد کنید.
لطفا کد ملی 10 رقمی دانش‌آموز را با ارقام انگلیسی وارد کنید.
لطفا رمز ثبت نام را وارد کنید.